Kelley Christine Leggett

School: Oklahoma State University
Year: 2012
Major: Strategic Communication