Melanie Leszcynski

School: Penn State University
Year: 2014
Major: Marketing