Vashil Fernandez

School: Valparaiso University
Year: 2015
Major: International Commerce and Policy